cz sk
spacaky stany batohy

Obchodné podmienky

OBCHODNÉ PODMIENKY

 Pri nákupe v online obchode min. 5% zľava! 
Ak v nasledujúcom texte nenájdete odpoveď na svoju otázku - neváhajte a kontaktujte nás!

 1. Prevádzkovateľ internetového obchodu www.ferrino.sk umiestneného na tejto webovej stránke je fyzická osoba – podnikateľ Karel Kadečka, miesto podnikania: Pravoúhlá 1677/17, 152 00 Praha 5, IČO: 41 763 645, Registrácia: živnostenský register Českej republiky, Úrad mestskej časti Praha 5, prevádzkareň: Ferrino, Dukelských hrdinů 33, 170 00, Praha 7 (ďalej „predávajúci”) a to všetko v súlade s právnym poriadkom Slovenskej  republiky, najmä podľa zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník (ďalej len „Občiansky zákonník“), zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“), zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku“) a zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona o ochrane spotrebiteľa“).
 2. Kupujúci - spotrebiteľ objednáva výrobky predávajúceho prostredníctvom obchodného systému na www.ferrino.sk písomnou formou, prostredníctvom objednávkového formulára. Takto vykonaná objednávka sa považuje za záväznú a je v súlade so zákonom o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku chápaná ako zmluva uzavieraná na diaľku.
 3. Pri každej objednávke musí kupujúci uviesť všetky povinné údaje uvedené v objednávkovom formulári, pričom tieto údaje musia byť pravdivé a úplné.
 1. Tieto obchodné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán (predávajúceho a kupujúceho) pri kúpe tovaru ponúkaného predávajúcim prostredníctvom internetového obchodu na internetovej stránke www.ferrino.sk, a to na základe zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a inou fyzickou osobou - kupujúcim (ďalej len „zmluva“) prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho.
 2. Kupujúci – spotrebiteľ -  fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania (ďalej len „kupujúci“). Predávajúci a kupujúci spolu ďalej aj ako „zmluvné strany“.
 3. Kupujúci – podnikateľ – je osoba, ktorá nie je spotrebiteľom. Za podnikateľa sa považuje taktiež každá osoba, ktorá uzatvára zmluvy súvisiace s vlastnou obchodnou, výrobnou alebo obdobnou činnosťou pri samostatnom výkone svojho povolania, prípadne osoba, ktorá koná v mene alebo na účet podnikateľa (ďalej len „kupujúci – podnikateľ“).
 4. Tieto Obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou  zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim. Uzatvorením zmluvy kupujúci preukazuje svoj výslovný súhlas s Obchodnými podmienkami v ich plnom znení.
 5. Obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady, keď osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť tovar od predávajúceho je kupujúcim – podnikateľom. Na tieto obchodné prípady sa vzťahuje všeobecná zákonná úprava pre kúpnu zmluvu podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších právnych predpisov.
 1. Kupujúci vytvorením objednávky výslovne potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť kúpnu cenu.
 2. Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením prijatia objednávky (tzv. akceptáciou), ktorú predávajúci pošle kupujúcemu na e-mailovú adresu, ktorú uviedol kupujúci v objednávke.
 3. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením zmluvy (napr. náklady na internetové pripojenie a pod.) si hradí kupujúci sám.

Ako správne nakupovať:

a.)    Kupujúci si vyberie tovar - tovar si kupujúci vyberie v jednotlivých kategóriách a podsekciách internetového obchodu www.ferrino.sk. Ak je kupujúci rozhodnutý si tovar zakúpiť vyberie si požadované množstvo a v detaily produktu stlačí ,,do košíka".

b.)    V košíku - v košíku prehľadne vidí kupujúci všetok svoj objednaný tovar s príslušným množstvom a cenou za tovar ( tu môže ľubovoľne meniť počet kusov, vymazať položky košíka, pridať produkty do košíka). Kupujúci zaškrtne spôsob dopravy a vyberie si spôsob platby. Pokiaľ je vybraný tovar kupujúcim v poriadku a chce pokračovať v objednávke prejde do fakturačných a dodacích údajov stlačením ikony  ,,Objednať tovar".

c.)    Dodacie údaje – kupujúci doplní fakturačnú adresu a pokiaľ je dodacia adresa rozdielna od fakturačnej vyplní aj dodaciu adresu, skontroluje si obsah vyplnených údajov a stlačí ikonu ,,Odoslať objednávku".

Objednávka je prijatá do 24 hodín, o prijatí objednávky bude kupujúci informovaný automaticky zaslaním emailu s potvrdením prijatia objednávky kde je zobrazené aj číslo objednávky pod ktorým objednávku kupujúceho eviduje predávajúci. Na uvedenú e-mailovú adresu kupujúceho budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom objednávky kupujúceho. U niektorých objednávok (väčšie množstvo a pod.), predávajúci skontaktuje kupujúceho, pre potvrdenie objednávky, telefonicky.


Zrušenie objednávky - každú objednávku môže kupujúci do 5 hodín zrušiť a to výhradne e-mailom na adresu obchod@ferrino.cz. V prípade, ak kupujúci medzičasom už uhradil časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude kupujúcemu táto suma bezodkladne (najneskôr však do 14  dní v súlade so zákonom o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku) prevedená späť na kupujúceho účet, pokiaľ nie je dohodnuté inak.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku v prípade zaslania faktúry na e-mail a jej následného neuhradenia do doby splatnosti.

 

1. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 1. Pri objednávaní bude kupujúci požiadaný o poskytnutie platných osobných údajov (meno a priezvisko, adresu, telefónne číslo, mailová adresa). V prípade ak ide o osobu, ktorá má pridelené IČO a DIČ, kupujúci poskytne i tieto údaje. Kupujúci súhlasí s tým, aby predávajúci v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov spracúval jeho osobné údaje, ktoré budú kupujúcim oznámené predávajúcemu v súvislosti s registráciou v elektronickom systéme predávajúceho v súvislosti s uzatváraním, trvaním a ukončením zmluvy.
 2. Osobné údaje spracúva predávajúci najmä na základe týchto právnych predpisov:

a/   zákon č. 40/1964 Z.z. Občiansky zákonník,

b/   zákon č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení,

c/   zákon č. 492/2009 Z.z. o platobných službách v platnom znení,

d/ zákon č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu v platnom znení.

 1. Kupujúci o spracúvaní svojich osobných údajov rozhoduje uzatvorením resp.  neuzatvorením príslušnej zmluvy v zmysle príslušného zákona (obchodný zákonník, občiansky zákonník). Kupujúci je povinný poskytnúť svoje osobné údaje na základe uvedených právnych predpisov, ktoré ukladajú uviesť tieto osobné údaje v zmluve tak predávajúcemu ako aj kupujúcemu. Odmietnutie poskytnutia osobných údajov kupujúcim má za následok neuzatvorenie zmluvy medzi kupujúcim a predávajúcim. Identifikačné údaje predávajúceho ako prevádzkovateľa sú uvedené v  týchto Obchodných podmienkach.
 2. Poskytnuté osobné údaje sú potrebné pre účely realizácie práv a povinností zo zmluvy, pre spracovanie elektronickej objednávky, k nevyhnutnej komunikácii medzi zmluvnými stranami, pre vystavenie daňového dokladu, doručenie tovaru prepravnou spoločnosťou a pre účely vytvorenia a vedenia užívateľského účtu. V prípade, že je kupujúci už registrovaný užívateľ, zmenu osobných údajov môže vykonať sám vo svojom účte, pokiaľ nie je registrovaný zmenu môže spraviť zaslaním žiadosti o zmenu osobných údajov na obchod@ferrino.cz a zmenu ktorých osobných údajov sa to týka. Ak si kupujúci nezvolí inú možnosť, súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim, taktiež pre účely posielania informácií a obchodných oznámení kupujúcemu. Vymazanie osobných údajov prevádzkovateľ internetového obchodu vykoná na požiadanie užívateľa a to na základe zaslanej žiadosti na emailovú adresu obchod@ferrino.cz.
 3. Súhlas so spracúvaním osobných údajov: V prípadoch, kedy nie je spracúvanie osobných údajov založené na základe právneho predpisu, spracúva predávajúci osobné údaje kupujúceho na základe jeho súhlasu. Súhlas so spracúvaním osobných údajov pre iné než právnymi predpismi požadované účely poskytuje kupujúci dobrovoľne a výlučne na základe svojho slobodného rozhodnutia. Kupujúci poskytuje súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov po dobu trvania zmluvného vzťahu medzi kupujúcim a predávajúcim a po jeho skončení. Po skončení zmluvného vzťahu predávajúceho a kupujúceho bude predávajúci spracúvať osobné údaje kupujúceho len za účelom realizácie postupu pri vymáhaní dlžných čiastok a ďalších postupov s tým spojených a len v rozsahu nevyhnutnom na dosiahnutie tohto účelu.
 4. Tretie strany/ príjemcovia: Uzatvorením zmluvy dáva kupujúci súhlas s poskytnutím osobných údajov osobám, v rámci vzájomnej spolupráce pri realizácii zmluvy, ako i všetkých plnení z tejto zmluvy. Osobné údaje kupujúceho môžu byť poskytnuté alebo sprístupnené najmä týmto subjektom:

a/ Slovenská obchodná inšpekcia

b/ Súdy

c/ Orgány činné v trestnom konaní

d/ Notári

e/ Exekútori

f/ Advokáti

g/ Účtovníci

h/ Daňoví poradcovia

i/ Inkasné spoločnosti

j/ Banky

k/ Platitelia mzdy alebo iného príjmu

l/ Úrad na ochranu osobných údajov

m/ Audítori

n/ Poštové podniky

 • o/ Finančná spravodajská jednotka

p/ Poskytovateľ serveru

s/ Iný oprávnený subjekt, o ktorom to ustanovuje zákon

 Bez súhlasu kupujúceho môže predávajúci poskytnúť alebo sprístupniť osobné údaje kupujúceho len v prípadoch, keď je rozsah osobných údajov a účel ich poskytnutia alebo sprístupnenia vymedzený osobitnými všeobecne záväznými právnymi predpismi v zmysle § 10 ods. 2 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov.

 1.  Práva kupujúceho ako dotknutej osoby: Práva kupujúceho ako dotknutej osoby pri spracúvaní jeho osobných údajov sa spravujú predovšetkým ustanovením § 28 zákona o ochrane osobných údajov. V prípade požiadavky má kupujúci právo, aby oprávnená osoba, ktorá získava a spracúva jej osobné údaje  preukázala svojou totožnosť, prípadne poskytla ďalšie doplňujúce údaje, ako sú najmä oznámenie osobitného zákona (právneho podkladu), na základe ktorého sú osobné údaje spracúvané, dobrovoľnosti alebo povinnosti poskytnúť osobné údaje alebo o tom, aké budú následky v prípade, ak odmietne postúpiť predávajúci osobné údaje. Kupujúci ako dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od predávajúceho vyžadovať:

a/ potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o ňom spracúvané,

b/ vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov v informačnom systéme,

c/ vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal predávajúci jeho osobné údaje na spracúvanie,

d/ vo všeobecne zrozumiteľnej forme odpis jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

e/ opravu alebo likvidáciu jeho nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

f/ likvidáciu jeho osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,

g/ blokovanie jeho osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby,

h/ likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,

i/ sprístupnenie evidencie príslušného informačného systému prevádzkovateľa, kde je podrobne uvedený účel spracúvania, právny základ a zoznam spracúvaných osobných údajov.

Práva kupujúceho podľa písm. e) a f) možno obmedziť, len ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana kupujúceho, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb.

Kupujúci pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

So žiadosťami, otázkami týkajúcimi sa osobných údajov a prípadnými námietkami voči spracúvaniu osobných údajov sa môže na nás kupujúci obrátiť na prevádzke obchodu, prípadne e-mailom na adresu obchod@ferrino.cz.

 1.  Predávajúci nenesie zodpovednosť za problémy vzniknuté uvedením nesprávnych alebo neúplných údajov, najmä pri neuvedení telefonického kontaktu.
 2.  Fyzická osoba – podnikateľ Karel Kadečka, miesto podnikania: Pravoúhlá 1677/17, 152 00 Praha 5, IČO: 41 763 645, Registrácia: živnostenský register Českej republiky, Úrad mestskej časti Praha 5 prevádzkovateľ online obchodu www.ferrino.skprehlasuje, že všetky osobné údaje sú považované za prísne dôverné a je s nimi nakladané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov. V žiadnom prípade neposkytujeme tieto údaje tretej strane s výnimkou externej prepravnej spoločnosti, ktorej sú údaje poskytované v minimálnom rozsahu potrebné výlučne pre doručenie tovaru. Osobné údaje kupujúcich sú plne zabezpečené proti neoprávnenému zneužitiu.
 3. Využívaním internetových obchodov www.ferrino.sk kupujúci súhlasí so zhromažďovaním a používaním informácií o ňom a o jeho nákupoch v znení zákona o ochrane osobných údajov. Kupujúci udeľuje prevádzkovateľovi tento súhlas na dobu neurčitú a môže ho písomnou formou kedykoľvek odvolať. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu prevádzkovateľovi. Pravidlá zaobchádzania s týmito údajmi sú popísané v týchto obchodných podmienkach.

2. PLATBY

Predávajúci ponúka na výber z týchto spôsobov platby:

-          úhrada za tovar pri prevzatí - dobierka.

-          platba prevodom na bankový účet

-          platba kartou

-          pri objednávke nad 140 € nie je poštovné a balné účtované. 

Platbou na dobierku sa rozumie platba ceny objednaného tovaru pri jej prevzatí od doručovateľa prepravnej spoločnosti.

Pokiaľ si kupujúci zvolí ako spôsob platby bankový prevod, uhradí sumu ceny objednaného tovaru pred jej vybavením na bankový účet predávajúceho. Pre čo najrýchlejšie vybavenie objednávky odporúča predávajúci uhradiť platbu s variabilným symbolom, ktorým je číslo objednávky, a ktoré kupujúci získa pri dokončení objednávky. V prípade platby za tovar formou bankového prevodu sa považuje kúpna cena uhradená dňom, keď prišlo k pripísaniu príslušnej čiastky na účet predávajúceho.

3. DODACIE PODMIENKY

 1. Predávajúci je povinný dodať kupujúcemu objednaný tovar za dohodnutú cenu a kupujúci je povinný tovar prevziať a kúpnu cenu vrátane nákladov prepravy tovaru uhradiť. V prípade porušenia podmienok zmluvy alebo Obchodných podmienok kupujúcim si predávajúci vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy. Kupujúcemu v takom prípade vzniká povinnosť uhradiť predávajúcemu všetky náklady spojené s jeho objednávkou, najmä potom náklady za poslanie tovaru, pokiaľ ich neprevezme. Kupujúci je povinný pri objednávke tovaru uviesť správne a pravdivé údaje. Údaje nevyhnutné pre uzatvorenie  zmluvy uvedené kupujúcim sú predávajúcim považované za správne.
 2.  Dodacia lehota je najneskôr do 10 pracovných dní v prípade platby dobierkou ak je tovar skladom, v prípade platby kartou najneskôr do 10 pracovných dní po zaevidovaní platby, ak nie je uvedené inak. V prípade, že nebude možné objednávku vybaviť alebo niektorý tovar nebude skladom, bude kupujúci o tejto skutočnosti informovaný telefonicky alebo mailom, prípadne priamo v detaily tovaru pri vykonávaní objednávky.
 3. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch: tovar sa už nevyrába alebo už nedodáva, alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena tovaru alebo je dlhodobo objednaný výrobok nedostupný. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil časť, alebo celú čiastku kúpnej ceny, bude mu táto čiastka bezodkladne (najneskôr však do 14 dní v súlade so zákonom o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku ) vrátená späť prevodom na jeho účet, pokiaľ sa nedohodne inak. Kupujúci bude o tomto kroku informovaný telefonicky alebo e-mailom a peniaze budú kupujúcemu vrátené príkazom na bankový účet kupujúceho.
 4. Prepravná spoločnosť IN TIME SPEDICE, spol. s r.o. dovezie tovar k prvým uzamykateľným dverám objektu uvedeného na adrese uvedenej kupujúcim.
 5. Preprava - objednaný tovar Vám zašleme výhradne prostredníctvom prepravnej spoločnosti IN TIME SPEDICE, spol. s r.o. (ďalej aj „prepravná spoločnosť“ alebo „prepravca“).
 6.  Všeobecné obchodné podmienky prepravnej spoločnosti sú neoddeliteľnou súčasťou týchto Obchodných podmienok. Všeobecné obchodné podmienky prepravnej spoločnosti sú riadne umiestnené v plnom znení na webovej stránke www.ferrino.sk.
 7. Podmienky prepravy:

- pri nezastihnutí Vás bude kontaktovať prepravná spoločnosť a dohodne nový termín dodania tovaru

- v prípade doručenia zásielky na dobierku bude zásielka predaná až po uhradení príslušnej dobierkovej sumy vzťahujúcej sa k danej zásielke

- ak nie je zásielka na prvý pokus doručená, vrátane prípadu odmietnutia preukázania oprávnenia zo strany osoby vystupujúcej za príjemcu (kupujúceho), zaistí prepravná spoločnosť zanechanie písomnej správy o úmysle zásielku doručiť na uvedenej adrese doručenia a obstará uskutočnenie druhého pokusu o doručenie nasledujúci pracovný deň. Pokiaľ je aj tento pokus neúspešný, má príjemca možnosť sa do 7 kalendárnych dní odo dňa, kedy prebehol prvý pokus o doručenie, na podklade zanechaného písomného oznámenia telefonicky dohodnúť s prepravnou spoločnosťou na konečnom predaní zásielky. Po uplynutí tejto doby bude zásielka vrátená späť predávajúcemu.

 1. Postup pri preberaní zásielky: Kupujúci je povinný skontrolovať, či nie je obal výrobku poškodený. Pokiaľ obal bude javiť známky poškodenia (napr. bude roztrhnutý, rozlepený a pod.), je kupujúci tovar povinný neprebrať alebo ho prevezme s výhradou. V prípade, že príde kupujúcemu tovar poškodený alebo neúplný je povinný túto skutočnosť bezodkladne oznámiť  reklamačnému oddeleniu predávajúceho na email obchod@ferrino.cz. V prípade, že obal bude v poriadku, kupujúci je povinný tovar zaplatiť a prevziať.
 2. Upozorňujeme kupujúceho, že nemôže tovar pred zaplatením a prevzatím rozbaliť a prekontrolovať. Pokiaľ po rozbalení zistí kupujúci poškodenie výrobku, bezodkladne je povinný kontaktovať reklamačné oddelenie. Pri neskoršom oznámení nemusí byť reklamácia kupujúceho kladne vybavená. Pri rozbalení je kupujúci povinný dbať na to, aby sa obal a vnútorné výplne rozbaľovaním nepoškodili, obal je kupujúci povinný nevyhadzovať a uschovať minimálne 120 dní.

4. DODANIE DAŇOVÉHO A ZÁRUČNÉHO LISTU

Daňový doklad je zasielaný priamo so zásielkou. Daňový doklad slúži ako záručný list za predpokladu, že obsahuje meno a priezvisko, názov alebo obchodnú firmu kupujúceho, jeho identifikačné číslo, sídlo ak ide o právnickú osobu, alebo bydlisko ak ide o fyzickú osobu.

Podľa zákona o evidencií tržieb je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu účtenku. Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane online; v prípade technického výpadku však najneskôr do 48 hodín.

Vaša EET účtenka bude vystavená elektronicky a nájdete ju na adrese, ktorú nájdete na účtovnom doklade.

5. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY - VRÁTENIE TOVARU

 1. Pokiaľ je zmluva uzatvorená pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku (prostredníctvom internetového obchodu) má kupujúci podľa zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku právo bez udania dôvodu a bez akejkoľvek sankcie odstúpiť od  zmluvy v lehote 14 dní odo dňa prevzatia tovaru, ak predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa ust. § 3 ods. 1 písm. h) zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku. Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať, obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode, a to v rozsahu potrebnom na zistenie povahy, charakteristík a fungovania tovaru. Kupujúci je zodpovedný za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak kupujúci v čase trvania zmluvy odošle predávajúcemu oznámenie, že od zmluvy odstupuje v posledný deň lehoty.
 2. Kupujúci uplatňuje svoje právo odstúpiť od zmluvy výhradne písomne, a to prostredníctvom doporučenej pošty zaslanej na adresu sídla predávajúceho uvedenú v záhlaví týchto obchodných podmienok, e-mailom na adrese obchod@ferrino.cz alebo iným spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy. Vzhľadom k tomu, že v prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, vrátia alebo nahradia si zmluvné strany všetky vzájomné prijaté plnenia. Tovar preto prosím pokiaľ možno zasielajte späť:

- nepoužívaný

- nepoškodený

- kompletný (vrátane celého príslušenstva výrobku)

- spolu s dokladom o kúpe

- podľa možnosti v pôvodnom obale.

3.   Predávajúci odporúča kupujúcemu tovar poistiť. Zásielky na dobierku predávajúci nepreberá. Kúpnu cenu tovaru predávajúci vráti kupujúcemu prevodom na určený bankový účet (pokiaľ sa nedohodne vzájomne inak), a to najneskôr do 14 dní v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona.

4.  V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar so zníženou

hodnotou, ktorý je používaný, poškodený alebo neúplný, uhradí kupujúci predávajúcemu náklady, ktoré vznikli v súvislosti s opravou tovaru a jeho uvedením do pôvodného stavu. Predávajúci je oprávnený takto vzniknutý nárok jednostranne započítať na pohľadávku kupujúceho voči predávajúcemu na vrátenie kúpnej ceny za tovar. Predávajúci v takom prípade kupujúcemu vracia len zníženú kúpnu cenu po vykonaní započítania podľa tohto bodu. Kupujúci berie na vedomie, že v prípadoch podľa § 7 odseku 6 zákona č. 102/2014 Z. z. ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov nemôže odstúpiť od zmluvy, najmä potom v prípade dodávky tovaru, ktorý bol upravený podľa osobitných požiadaviek kupujúceho , ďalej v prípade dodávky tovaru, ktorá podlieha rýchlej skaze alebo rýchlemu zníženiu akosti, ako aj v prípade dodania tovaru, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom, v prípade tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý kupujúci z obalu vyňal a z hygienických dôvodov alebo z dôvodu ochrany zdravia ho nie je vhodné vrátiť, v prípade dodávky zvukovej alebo obrazovej nahrávky, resp. zvukovoobrazového záznamu, kníh alebo počítačového programu, pokiaľ porušil ich pôvodný ochranný obal alebo dodávky novín, periodík alebo časopisov.

5.   Kupujúci v prípade využitia práva na odstúpenie od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru zašle alebo odovzdá predávajúcemu bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy tovar, ktorý od neho obdržal, vrátane všetkých jeho častí a príslušenstva. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený nepoškodený a neopotrebovaný, a ak to je možné, v pôvodnom obale. Tovar je potrené zasielať na adresu predávajúceho, ktorá je uvedená v záhlaví týchto obchodných podmienok.

6.  Ak odstúpi kupujúci od zmluvy oprávnene, predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy, vrátiť všetky finančné prostriedky vrátane nákladov na dodanie tovaru vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúknutému spôsobu dodania tovaru, a to v zásade rovnakým spôsobom, ako ho prijal. Predávajúci vráti kupujúcemu prijaté peňažné prostriedky iným spôsobom, a to len vtedy, pokiaľ s tým kupujúci súhlasil, a pokiaľ mu tým nevzniknú ďalšie náklady. Ak odstúpi kupujúci od zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, než mu kupujúci tovar neodovzdá (nedoručí) alebo nepreukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.

7.  Pre odstúpenie od zmluvy môže kupujúci využiť formulár pre odstúpenie od zmluvy, ktorý je zverejnený na webovom sídle predávajúceho:
formular_odstupenie_od_zmluvy.pdf alebo formular_odstupenie_od_zmluvy.doc

8. Pokiaľ kupujúci odstúpi od zmluvy neoprávnene, a aj napriek tomu pošle tovar predávajúcemu, nebude tovar prijatý, prípadne bude na náklady kupujúceho poslaný naspäť.

9.  Ak je spoločne s tovarom poskytnutý kupujúcemu darček, je uzavretá darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim s podmienkou o rozviazaní zmluvy, a ak príde k odstúpeniu od zmluvy zo strany kupujúceho, darovacia zmluva v súvislosti s darčekom stráca účinnosť a kupujúci je povinný tovar s poskytnutým darčekom predávajúcemu vrátiť.

 

6. REKLAMÁCIA A ZÁRUKA

 1. Práva a povinnosti zmluvných strán týkajúcich sa práv kupujúceho z vadného plnenia a zodpovednosti predávajúceho za vady predaného tovaru, sa riadia príslušnými ustanoveniami podľa § 619 až § 627 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení a zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
 2. Záručná lehota začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. Vada tovaru a nároky vyplývajúce z vady tovaru musia byť uplatnené do konca záručnej lehoty. Uplynutím záručnej lehoty zaniká právo na uplatnenie reklamácie.  Prípadnú reklamáciu predávajúci vybaví s  individuálnou dohodou s kupujúcim v súlade s platným právnym poriadkom. Kupujúci je povinný tovar po jeho prevzatí prezrieť tak, aby zistil prípadné závady. Pokiaľ budú takéto poškodenia zistené, je kupujúci túto skutočnosť povinný bezodkladne nahlásiť predajcovi. Za závady vzniknuté prepravcom predávajúci neručí. Predávajúci vybaví reklamáciu ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok. Základnou podmienkou pre prijatie a vybavenie reklamácie je predloženie dokladu o nadobudnutí reklamovaného  tovaru kupujúcim  emailom na obchod@ferrino.cz alebo poštou na adresu sídla predávajúceho. Reklamovať je možné len tovar zakúpený u predávajúceho, ktorý je úplne zaplatený.
 3. V zmysle zákona sa na tovar a jeho komponenty vzťahuje záručná lehota 24 mesiacov. Záruka sa vzťahuje iba na výrobné vady. V prípade zakúpenia výrobkov značky FERRINO predávajúci poskytuje záručnú lehotu v dĺžke 36 mesiacov. Záruka na výrobky v dĺžke 36 mesiacov sa vzťahuje výlučne na výrobky značky FERRINO.

 

Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené:

- nesprávnym použitím výrobku alebo mechanickým poškodením

- nesprávnym skladovaním, opotrebením dielov pri bežnom používaní, neodvratnou udalosťou, živelnou pohromou

- nesprávnou údržbou alebo nedostatočnou údržbou, neodbornými zásahmi, nesprávnym zaobchádzaním a nevhodným umiestnením

4.   Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu ceny. Zákazník objednáva tovar za ceny uvedené na servery www.ferrino.cz vo chvíli definitívneho potvrdenia objednávky. Pre kontrolu dostane zákazník do 24 hodín potvrdzujúci e-mail. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť technické parametre a farbu výrobku v záujme zlepšenia jeho vlastností bez predchádzajúceho písomného upozornenia. Predávajúci nezodpovedá za chyby vzniknuté pri tlači obchodných a technických dokumentov.

5.   Tovar zakúpený prostredníctvom internetového obchodu musíte reklamovať priamo v internetovom obchode na emailovej adrese obchod@ferrino.cz. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:

 1. odovzdaním opraveného tovaru
 2. výmenou tovaru
 3. vrátením kúpnej ceny tovaru
 4. vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,
 5. odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

6.   Kupujúci má podľa charakteru vád tovaru, na ktoré uplatňuje záruku v priebehu  

záručnej lehoty tieto práva:

 • Pri odstrániteľných vadách – právo na bezplatné, riadne a včasné odstránenie vád tovaru. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci alebo výmenu vadnej súčasti veci, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady to nie je vzhľadom k povahe chyby neúmerné,
 • Pri vadách, ktoré nemožno odstrániť a ktoré bránia tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vád, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy a požadovať vrátenie kúpnej ceny. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať,
 • Ak ide o neodstrániteľné vady, ktoré nebránia riadnemu užívaniu tovaru, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny podľa charakteru vady,
 • Rovnaké práva ako pri vadách, ktoré nemožno odstrániť, má spotrebiteľ i v prípade, ak oprava vadného tovaru nebola vykonaná v lehote 30 dní od uplatnenia reklamácie.

 

POSTUP PRI REKLAMÁCII:

a.) kupujúci je povinný informovať predávajúceho o reklamácii výhradne na emailovej adrese obchod@ferrino.cz alebo písomne na adresu prevádzkovateľa internetového obchodu. Základnou podmienkou pre prijatie a vybavenie reklamácie zákazníka je zaslanie dokladu o nadobudnutí tovaru predávajúcemu emailom na emailovú adresu obchod@ferrino.cz alebo poštou.

b.) tovar spolu s dokladom o kúpe kupujúci zašle ako doporučený balík na adresu Ferrino, Dukelských Hrdinů 33, 170 00, Praha 7. Zásielku s tovarom predávajúci odporúča poistiť. Tovar zaslaný na dobierku predávajúci nepreberá.

c.) po vybavení reklamácie bude opravené zariadenie doručené ku kupujúcemu pokiaľ nie je reklamácia vybavená inak o čom bude kupujúci riadne informovaný telefonicky alebo e-mailom.

d.) kupujúci sa môže o priebehu reklamácie informovať e-mailom na obchod@ferrino.cz alebo telefonicky na čísle +420 776 800 070.

e.) o ukončení a o výsledku reklamácie bude kupujúci informovaný telefonicky alebo e-mailom.

f.) reklamačný protokol bude odovzdaný kupujúcemu písomnou formou pri prevzatí vyriešenej reklamácie.

 

V súlade so zákonom č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov má spotrebiteľ právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov, ktorým je Slovenská obchodná inšpekcia, ak predávajúci na žiadosť podľa predchádzajúcej vety odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania. Možnosť spotrebiteľa obrátiť sa na súd týmto nie je dotknutá.

 

 

VÝMENA VEĽKOSTI

Tovar kupujúci zabalí do pôvodného obalu, nepoškodený, nepoužívaný, čistý  a odošle na adresu prevádzkarne: Ferrino, Dukelských hrdinů 33, 170 00, Praha 7. K balíku priloží kópiu faktúry so žiadosťou o výmenu veľkosti, v opačnom prípade nie je možné výmenu veľkosti vybaviť. Po obdržaní prvej výmeny  predávajúci zašle kupujúcemu späť ním vybratú veľkosť prostredníctvom prepravnej spoločnosti, pri výmene veľkosti si predávajúci bude účtovať poštovné vo výške určeného aktuálnym cenníkom prepravnej spoločnosti.   

7. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

 1. Tovar až do úplného zaplatenia zostáva majetkom predávajúceho, fyzickej osoby – podnikateľ Karel Kadečka, miesto podnikania: Pravoúhlá 1677/17, 152 00 Praha 5, IČO: 41 763 645, Registrácia: živnostenský register Českej republiky, Úrad mestskej časti Praha 5 (výhrada vlastníckeho práva)
  1. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny ceny. Pri zmene ceny predávajúci kontaktuje kupujúceho. Kupujúci má právo pri takto upravených cenách objednávku stornovať.
  2. Kupujúci prehlasuje, že pred vyplnením alebo oznámením objednávky sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a to vrátane všetkých jej príloh a že s nimi súhlasí v plnom rozsahu.
  3. Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, predávajúci nezodpovedá kupujúcemu za ušlý zisk, stratu príležitostí alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom.
  4.  Tieto obchodné podmienky boli formulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných obchodných vzťahov medzi predávajúcim a kupujúcim. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.
  5. Všeobecné obchodné podmienky sú vyhotovené v súlade s ust. § 53c zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka a nariadenia vlády SR č. 141/2014 Z. z.
   1. Práva kupujúceho (spotrebiteľa) vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa a zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku, zostávajú týmito podmienkami nedotknuté.
   2. Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.
   3. Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku – telefonickú, faxovú (vrátane ručne vypísanej objednávky), elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.
   4.  Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu a dopĺňanie týchto obchodných podmienok, pričom o zmenách bezodkladne informuje kupujúcich formou zverejnenia zmien na webovej stránke www.ferrino.sk s uvedením dátumu, od ktorého tieto zmeny nadobúdajú platnosť. Nadobudnutím platnosti nových obchodných podmienok strácajú platnosť pôvodné obchodné podmienky.
   5.  Pre účely poštovej korešpondencie s kupujúcim používa predávajúci vždy miesto prevádzkarne: Ferrino, Dukelských hrdinů 33, 170 00, Praha 7.

 

 

Obchodné podmienky v tomto znení sú platné od 30.03.2016

© 2007-2024 www.shop-outdoor.cz, email: obchod@shop-outdoor.cz ⋅ Nastavenie súkromia